Wetenschappelijk onderzoek

Het primaire proces Wetenschappelijk onderzoek wordt vormgegeven door het uitvoeren van onderzoeken en het schrijven van publicaties op basis van de data en/of methoden zoals die binnen de primaire processen Registratie en Innovatie worden gehanteerd. Daarnaast kunnen in de toekomst gericht prospectieve onderzoeken worden vormgegeven om de effectiviteit van interventies te evalueren. Tot slot kunnen partijen uit het veld onderzoeksvoorstellen indienen. De NHR zal waar mogelijk, en binnen de kaders van hetgeen overeengekomen is met de centra, deze onderzoeken mede mogelijk maken.

Gegevensaanvraag

Aanvraagformulier gebruik gegevens NHR icon-download Created with Sketch.

Wilt u een aanvraag doen om gegevens van de NHR te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek? Neem dan eerst contact op met de NHR via info@nederlandsehartregistratie.nl om de haalbaarheid van uw onderzoeksidee te bespreken. We kunnen u dan meer vertellen over de beschikbaarheid en compleetheid van de data binnen de NHR.

Reeds door de NHR goedgekeurde gegevensaanvragen vindt u hier.

Een overzicht van de wetenschappelijke publicaties van de NHR kunt u hier vinden.

Wetenschappelijk beleid

De NHR onderscheidt 4 vormen van onderzoek:

  1. wetenschappelijk onderzoek op initiatief van Registratiecommissies en leden van de wetenschappelijke verenigingen NVVC/NVT/NVA die werkzaam zijn in één van de bij de NHR aangesloten centra, of medewerkers van de NHR, met als doel kwaliteitsverbetering en publicatie in peer-reviewed tijdschriften;
  2. onderzoek op initiatief van de NHR naar bijvoorbeeld methodologische thema’s (zoals verbeterprojecten en organisatorische aspecten) of maatschappelijk relevante vraagstukken;
  3. onderzoek op initiatief van externe non-profit partijen (zoals Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Hartstichting) of commerciële (profit) partijen (zoals farmaceutische bedrijven en fabrikanten van medische hulpmiddelen);
  4. onderzoek waarbij een combinatie van bovengenoemde partijen betrokken is.

Een uitgebreide uitleg over de inrichting van het primaire proces Wetenschappelijk onderzoek is vastgelegd in het wetenschappelijk beleid van de NHR.

Wetenschappelijk beleid van de NHR icon-download Created with Sketch.

Wetenschappelijke Raad

De Raad van Bestuur van de NHR heeft het beoordelen van de gegevensaanvragen voor wetenschappelijke onderzoek die bij de NHR worden ingediend belegd bij de Wetenschappelijke Raad. Deze toetst de aanvragen aan de hand van een aantal criteria. De Wetenschappelijke Raad komt zes keer per jaar bijeen (in 2021 op 25 januari, 22 maart, 17 mei, 5 juli, 20 september en 15 november). Uw gegevensaanvraag dient drie weken voorafgaand aan de vergadering bij de NHR te zijn ingediend.

Ledenoverzicht Wetenschappelijke Raad icon-download Created with Sketch.